Snell's Law and the Index of Refraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Snell's Law and the Index of Refraction
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá refraction, total internal reflection
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Daniel Nieman
Trường / Tổ chức Ursuline Academy
Ngày đăng ký 22/05/2015
Ngày cập nhật 22/05/2015