Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea
Mô tả An introduction to the basics of magnetism and electromagnetism. I used this after watching the show "Einstein's Big Idea" referencing the parts with Michael Faraday
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Faraday, electromagnetism
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Daniel Nieman
Email liên lạc dnieman@ursulineacademy.org
Trường / Tổ chức Ursuline Academy
Ngày đăng ký 22/05/2015
Ngày cập nhật 22/05/2015