Physical Science Limiting Reactants Intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Physical Science Limiting Reactants Intro
Mô tả Modified version of "Basic Stoichiometry Lab" by C. Bires. Useful for physical science introduction to limiting reactants.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Limiting Reactants, Physical Science
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Valerie Chapple
Trường / Tổ chức Lansing High School
Ngày đăng ký 29/04/2015
Ngày cập nhật 29/04/2015