Investigating Climate Change at the Macroscopic and Microscopic Level Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Climate Change at the Macroscopic and Microscopic Level
Mô tả Learning goals: Discover some causes and effects of increasing global temperature, determine the environmental factors that affect the motion and size of glaciers, explain how greenhouse gases influence the temperature of the Earth.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá climate, climate change, glaciers, global temperature, greenhouse effect, greenhouse gases, temperature
Mô phỏng Băng hà, Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Amy Rouinfar
Email liên lạc amyrou.phet@gmail.com
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/03/2015
Ngày cập nhật 18/03/2015