Refraction of Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refraction of Light
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lights, Reflection, Refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Ayesha Ayub
Email liên lạc ayub2038@yahoo.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 16/03/2015
Ngày cập nhật 16/03/2015