Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions
Mô tả This activity was developed for AP Chemistry as an intro to solutions and to relate solutions to molecular geometry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Mixing, dipole, polarity, solution
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Dan Kloster
Trường / Tổ chức Silver Creek High School
Ngày đăng ký 09/03/2015
Ngày cập nhật 09/03/2015