Balanced & Unbalanced Torque Webquest


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balanced & Unbalanced Torque Webquest
Mô tả Determine the relationship between the applied force, frictional force (of the brake) and Torque. Determine the type of motion that results from balanced and unbalanced torque.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angular acceleration, centripetal acceleration, torque
Mô phỏng Moment lực


Tác giả Heather Koczur
Trường / Tổ chức Berea City Schools
Ngày đăng ký 03/03/2015
Ngày cập nhật 03/03/2015