Gravity Force Worksheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Worksheet
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, gravity
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả David Kennedy
Email liên lạc djk29@buffalo.edu
Trường / Tổ chức N/A
Ngày đăng ký 30/01/2015
Ngày cập nhật 29/06/2015