Gravity Force Worksheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Worksheet
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, gravity
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả David Kennedy
Trường / Tổ chức N/A
Ngày đăng ký 30/01/2015
Ngày cập nhật 29/06/2015