Wave on a String Independent Student Learning Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a String Independent Student Learning Guide
Mô tả Emphasis on amplitude not affecting wavelength or frequency. Emphasis on frequency and wavelength being inversely related.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency., wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Valerie Chapple
Trường / Tổ chức Lansing High School
Ngày đăng ký 09/01/2015
Ngày cập nhật 09/01/2015