Force and Motion Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion Investigation
Mô tả A detailed investigation of Newton's 1st and 2nd laws along with friction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Friction, Newton's Laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Michael Pennisi
Trường / Tổ chức Schaumburg High School
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014