Opdrachten bij Reactanten, producten en resten


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Opdrachten bij Reactanten, producten en resten
Mô tả School activity originally submitted by Chris Bines. Translation into Dutch.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Reacties, overmaat, vergelijkingen
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Koen van der Sluijs
Email liên lạc kfvdsluijs@gmail.com
Trường / Tổ chức VU
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014