Verschil amplitude en frequentie


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Verschil amplitude en frequentie
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá golven
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Gerrit de Wit
Email liên lạc gerritdewit0@gmail.com
Trường / Tổ chức Vrije Universiteit Amsterdam
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014