Beer's Law Lab - Guided Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Beer's Law Lab - Guided Inquiry Activity
Mô tả The learning goals of this guided-inquiry activity are as follows: Students will be able to, (a) Describe the relationship between solution concentration and the intensity of light that is absorbed/transmitted; (b) Explain how wavelength, solution color, and absorbance are related by comparing different solutions; and (c) Use a sketch of an absorption spectrum to describe the concept of maximum absorbance wavelength. This activity was originally developed for a recitation/tutorial which precedes a wet lab on FeNCS2+ spectroscopy. Instructors can edit the last question to refer a solution the students will use in a lab or demo, or use it as is to serve as an extension question even if no benchtop lab will be performed. There is a remote lesson that could be used by individual students if an in class setting is not available.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá absorbance, beer's law, concentration, light, spectroscopy
Mô phỏng Định luật Beer (HTML5), Phòng thí nghiệm Định luật Beer


Tác giả Susan Hendrickson, Julia Chamberlain
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 06/04/2020