Build an Atom - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions for use with the Build an Atom simulation, with annotations for suggested simulation demos, follow-up discussion, and representative student responses.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic symbol, electron, isotope, isotopic symbol, neutron, proton, subatomic particles
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 01/07/2015