Force, Mass, Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force, Mass, Acceleration
Mô tả Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả CL Stephenson
Trường / Tổ chức DISD
Ngày đăng ký 20/10/2014
Ngày cập nhật 21/10/2014