The Laws of Attraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Laws of Attraction
Mô tả In this activity you will investigate the quantitative nature of gravitational attraction. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Laws of Attraction Answer Key" to dean@phyz.org.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá NGSS, gravity, phyz, universal gravitation
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Dean Baird
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 19/10/2014
Ngày cập nhật 30/08/2015