Laboratorio del péndulo simple


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Laboratorio del péndulo simple
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish (Mexico)
Từ khoá Péndulo
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Orlando E González Pérez
Email liên lạc oglezperez@gmail.com
Trường / Tổ chức Tecnológico de Monterrey. Campus Puebla
Ngày đăng ký 25/09/2014
Ngày cập nhật 25/09/2014