Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Linear Equation, Lines, Pre-Algebra, Slope, Slope-Intercept Form
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính, Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/09/2014
Ngày cập nhật 27/04/2020