Slope Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Slope Lesson and Activity Sheet
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Pre-Algebra, Slope
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/09/2014
Ngày cập nhật 04/08/2015