Fractions 3 Day Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fractions 3 Day Unit
Mô tả Introduction to Fractions: 3 Day Unit Lessons can also be downloaded individually. Day 1: What is a Fraction?- Exploring the concepts of numerators/denominators Day 2: Comparing Fractions - Students use their knowledge of numerators/denominators to come up with rules about comparing fractions with like/unlike denominators Day 3: Students explore equivalent fractions
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá comparing, denominator, equivalence, fraction, numerator, ordering
Mô phỏng Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số, Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số nhập môn


Tác giả Meaghan Hixson
Email liên lạc meaghanjburns@gmail.com
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 26/08/2014
Ngày cập nhật 30/01/2019