Equivalent Fractions Day 3 of 3 A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equivalent Fractions Day 3 of 3
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá denominator, equivalence, fraction, numerator
Mô phỏng Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số, Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số nhập môn


Tác giả Meaghan Hixson
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 26/08/2014
Ngày cập nhật 30/01/2019