Wave Interference (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Interference (PreAP)
Mô tả In this lesson, students investigate water and sound waves. They explore what happens when more than one source is present.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá sound wave, water wave, wave interference
Mô phỏng Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 30/01/2019