Resistance in a Wire A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance in a Wire
Mô tả In this lesson, students develop their own experiment to verify the equation for resistance of a wire.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá area, resistor, wire
Mô phỏng Điện trở (HTML5), Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 27/05/2015