Walker Lab with Moving Man sim Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Walker Lab with Moving Man sim
Mô tả This lab has two parts. The first part is a hands-on experience where students map the motion of three walkers - slow, medium and fast. They create motion graphs for these walkers and interpret the slope for the graphs. The second day, students use the Moving Man sim to investigate different scenarios (similar to those in their hands-on experience). Graphing may take students an additional day, so this activity can take three days depending on the level of your students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant velocity, distance time graphs
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014