Gravity Force Investigation (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Investigation (PreAP)
Mô tả In this lab, students make qualitative and quantitative observations using the PhET simulation. They design their own experiment to calculate "G." A sample lab is provided to help guide the students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity force
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 23/08/2015