Types of Forces Investigation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Types of Forces Investigation
Mô tả Students complete a series of stations to investigate different types of fores: tension, normal and friction. The PhET simulation is used at the Friction station. Minimal materials are needed to conduct this lab and it serves as a great way for students to be introduced to the common forces covered in general physics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forces, friction force, normal force
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014