Exploring magnets, pickup coils and generators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring magnets, pickup coils and generators
Mô tả In this lab, students investigate magnets, pickup coils and generators. Students determine how to make the light bulb light up using the pickup coil and a magnet. They investigate ways to increase the brightness of the bulb and design a generator.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá induction, magnets
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014