Exploring magnets, pickup coils and generators Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring magnets, pickup coils and generators
Mô tả In this lab, students investigate magnets, pickup coils and generators. Students determine how to make the light bulb light up using the pickup coil and a magnet. They investigate ways to increase the brightness of the bulb and design a generator.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá induction, magnets
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014