Exploring How Light Behaves at Boundaries Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring How Light Behaves at Boundaries
Mô tả Students will verify Snell's Law through a student developed investigation. They will determine the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection experimentally.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bending light, refraction, snells law
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 02/04/2018