Exploring How Light Behaves at Boundaries A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring How Light Behaves at Boundaries
Mô tả Students will verify Snell's Law through a student developed investigation. They will determine the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection experimentally.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bending light, refraction, snells law
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 02/04/2018