Temperature and Luminosity of Stars: Wein's Law and the Stephan Boltzmann Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Temperature and Luminosity of Stars: Wein's Law and the Stephan Boltzmann Law
Mô tả The goals of this activity are to understand thermal spectra, to understand Wien’s Law and the Stephan-Boltzmann Law, to understand how thermal spectra can be used to evaluate the temperature of a star and to understand how temperature and radius of a star determine a star’s luminosity
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Stephan-Boltzmann Law. wavelength, Wein's Law, light intensity, stellar luminosity, stellar temperature, thermal spectrum
Mô phỏng Quang phổ của vật đen


Tác giả Rhoda Berenson
Trường / Tổ chức New York University
Ngày đăng ký 18/07/2014
Ngày cập nhật 27/10/2014