Atomic Spectra and the Composition of Stars


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic Spectra and the Composition of Stars
Mô tả The goals of this lab are to learn the relationship between atomic energy levels and the light emitted by an atom and to understand how scientists can use spectra to determine the composition of stars
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic spectra, energy levels, photons, stellar composition
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Rhoda Berenson
Trường / Tổ chức New York University
Ngày đăng ký 18/07/2014
Ngày cập nhật 18/07/2014