tutorial energy-skate-park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề tutorial energy-skate-park
Mô tả Handleiding voor leerlingen om zelfstandig de Phet simulatie te analyseren. In de opdracht moeten leerlingen natuurkunde taal schrijven.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energie-omzettingen analyseren
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Peter Selen
Trường / Tổ chức Colegio Arubano
Ngày đăng ký 07/05/2014
Ngày cập nhật 19/05/2015