Cell Transport and Neuron Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Cell Transport and Neuron Simulation
Mô tả This lab simulates the action potential of a neuron using the membrane channel simulator. Students are directed through the process of setting up their membrane like the membrane of a neuron and performing the steps of an action potential.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá action potential, gated channel, leakage channel
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Laura Appelt
Trường / Tổ chức Emmerich Manual High School
Ngày đăng ký 13/04/2014
Ngày cập nhật 13/04/2014