Bending Light Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light Worksheet
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bending Light, Snell's Law, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Kristy Bibbey
Trường / Tổ chức Poudre High School
Ngày đăng ký 06/04/2014
Ngày cập nhật 06/04/2014