Greenhouse Effect Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect Basics
Mô tả A guided inquiry lab to introduce the basic science behind the greenhouse effect. I have found that a fairly strong 9th grade class can complete this lab relatively independently and can intelligently communicate their acquired knowledge in a concluding paragraph.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá greenhouse
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả David Moutoux
Trường / Tổ chức Jefferson County School District, Bear Creek High School
Ngày đăng ký 03/04/2014
Ngày cập nhật 03/04/2014