Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)
Mô tả This virtual lab guides students through three PHET simulations to help them understand concepts expressed in Ohm's Law. This lab is meant to help students understand concepts behind the formula V=IR.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Current, Resistance, Voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Alicia Grine
Trường / Tổ chức Austin Middle (MSP)
Ngày đăng ký 15/03/2014
Ngày cập nhật 15/03/2014