Pendulum Lab COV Investigations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab COV Investigations
Mô tả
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Chứng minh, Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion, pendulum, physical science, speed, variables
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Alicia Ferrill
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 09/03/2014
Ngày cập nhật 09/03/2014