Pendulum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab
Mô tả In this activity you will investigate how variables affect the motion of a pendulum. You will discover how the period of a simple pendulum depends on the length of the string and the mass of the pendulum bob.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pendulum, period, periodic motion
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Orkida Dedushi
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 09/03/2014
Ngày cập nhật 09/03/2014