Ley de Boyle-Mariotte PHET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ley de Boyle-Mariotte PHET
Mô tả Permite deducir la ley de Boyle-Mariotte
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Boyle
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả GUDIEL ROBLERO
Email liên lạc gudiel.roblero@ulv.edu.mx
Trường / Tổ chức UNIVERSIDAD LINDA VISTA
Ngày đăng ký 10/02/2014
Ngày cập nhật 10/02/2014