Exploring Gas Laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Gas Laws
Mô tả A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Chủ đề Hoá học, Khác, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Ann Baxley
Trường / Tổ chức Walton High School
Ngày đăng ký 30/01/2014
Ngày cập nhật 25/06/2020