Demonstartion of waves on a string


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Demonstartion of waves on a string
Mô tả A methodological guide for demonstrating mechanical waves on the example of waves on a string. In Armenian educational environment this is a new type of learning material. Demonstration can provides ample opportunities to observe the physical phenomenon in detail and step-by-step.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Armenian
Từ khoá demonstration, mechanical waves, phet
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Gagik Demirjian
Trường / Tổ chức Gyumri State Pedagogical Institute
Ngày đăng ký 24/12/2013
Ngày cập nhật 24/12/2013