Projectile Motion-Using kinematic equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion-Using kinematic equations
Mô tả This lab requires the students to use equations for x and y in projectile motion and is quantitative in nature.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distance, equations, projectiles, range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Elisabeth Pope
Trường / Tổ chức Celina ISD
Ngày đăng ký 12/12/2013
Ngày cập nhật 06/01/2014