Inquiry to Gravity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inquiry to Gravity
Mô tả Introduction to Gravity activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Gravity
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Brian Underwood
Trường / Tổ chức Milford Exempted Village
Ngày đăng ký 08/12/2013
Ngày cập nhật 09/12/2013