Light and Waves E-Learning Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Light and Waves E-Learning Activity
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, internal, refraction, relfection, total, waves
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Gregory O'Neill
Email liên lạc on@camhigh.vic.edu.au
Trường / Tổ chức Camberwell High School
Ngày đăng ký 26/11/2013
Ngày cập nhật 17/06/2015