Light Behaves Like a Wave (sometimes...) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Light Behaves Like a Wave (sometimes...)
Mô tả Activity that serves as both an opportunity to review wave phenomenon, and discover the wavelike properties of light.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, diffraction, interference, optics, waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Nathan Quarderer
Email liên lạc quarderern@nicc.edu
Trường / Tổ chức Northeast Iowa Community College
Ngày đăng ký 20/11/2013
Ngày cập nhật 02/12/2013