The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency
Mô tả This is a lab on calculating Ideal and Actual Mechanical Advantage of an inclined plane. It also asks students to calculate the efficiency of the ramp system.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Efficiency, Mechanical Advantage, Physical Science, Physics, Simple Machines, Work
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Tim Perry
Email liên lạc tperry@sterlingmontessori.org
Trường / Tổ chức Sterling Montessori
Ngày đăng ký 01/11/2013
Ngày cập nhật 01/11/2013