What Affects Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What Affects Resistance
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Resistance, current, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Ashley Teslicka
Trường / Tổ chức Marietta High School
Ngày đăng ký 31/10/2013
Ngày cập nhật 31/10/2013