Energy Forms Simulation Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms Simulation Activity
Mô tả This lab explores thermal energy properties of radiation, convection, and conduction, then has students observe and describe energy transfers in part 2.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, energy transfers, heat, thermal
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Tim Perry
Trường / Tổ chức Sterling Montessori
Ngày đăng ký 18/10/2013
Ngày cập nhật 18/10/2013