Properties of a Wave Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of a Wave Lab
Mô tả Students explore the properties of waves.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Jason Acosta
Trường / Tổ chức Liberty Classical Academy
Ngày đăng ký 02/10/2013
Ngày cập nhật 02/10/2013