PhET Plate Tectonics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề PhET Plate Tectonics
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Convergent, Divergent, Plate, Subduction, Tectonics, Transform
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả David Moutoux
Email liên lạc dmoutoux@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Jefferson County School District, Evergreen High School
Ngày đăng ký 27/09/2013
Ngày cập nhật 27/09/2013