Crash!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Crash!
Mô tả This is fun way to get kids into physics and to gain a basic understanding of gravity as a force.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force, Gravity
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Doug Spicher
Email liên lạc dspicher@hcpss.org
Trường / Tổ chức HCPSS
Ngày đăng ký 23/09/2013
Ngày cập nhật 24/02/2014